ทัวร์พม่า

BIG DESTINATION MYANMAR BALLOON RIDES
BIG DESTINATION MYANMAR BALLOON RIDES

เดินทางสู่เมืองพุกาม ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์อนันดา และชมเจดีย์สัพพัญญู สักกการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ทานอาหารพื้นเมือง บริการอาหาร พร้อมที่พัก เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

BIG DESTINATION HOLINESS OF MYANMAR (Yangon - SIRIAM) JUL - NOV 2019
BIG DESTINATION HOLINESS OF MYANMAR (Yangon - SIRIAM) JUL - NOV 2019

เมือง หงสาวดี สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ชมพระราชวังกัมโพชธานี กราบไหว้พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเสียว นำท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อตมาเก็ต บริการอาหารและที่พัก สายการบินบางกอก แอร์เวย์